Teraz jest Śr lut 21, 2024 1:11 pm


Strefa czasowa: UTC + 1 [ DST ]




Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 1 ] 
Autor Wiadomość
PostNapisane: Wt paź 22, 2019 8:37 pm 
Avatar użytkownika


Kapitan Dom stały (1 pies) Transport


Dołączył(a): Cz gru 04, 2014 9:20 pm
Posty: 3460
Lokalizacja: Poznań
UMOWA ADOPCYJNA
nr …...................

zawarta dnia …........................................... roku, w ...........................................................................
pomiędzy:

Fundacją „Załoga Bulldoga”
z siedzibą w 91-464 Łódź, ul. Bolesława Chrobrego 12
KRS: 0000526212,
NIP: 7262655177,
REGON: 101855290,
zwaną dalej Fundacją, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Fundacji Ewę Owczarek legitymującą się dowodem osobistym seria ....................... wydanym przez Prezydenta Miasta Łodzi,
a
Panią/Panem …......................................................................................................, zameldowaną/ym …...................................................................................................................................., zamieszkałą/y .................................................................................................................................., legitymującą/ym się dowodem osobistym seria …....... nr …........................., wydanym przez …................................................................, nr telefonu …....................................................., zwanym dalej Opiekunem,
o następującej treści:

§1
Fundacja „Załoga Bulldoga” oświadcza, że jest pełnoprawnym właścicielem psa/suki i stanowi on przedmiot niniejszej umowy.
Wydający przekazuje Opiekunowi:
- psa/sukę
- rasy:
- maści:
- nr tatuażu:
- nr chipa:
- rodowód:
- o imieniu:
- w wieku/przybliżonym wieku:
- jest/nie jest kastrowany/sterylizowany
zwanym w dalszej części umowy Psem.

§2
1. Opiekun zobowiązuje się do otoczenia adoptowanego Psa rzetelną opieką, najlepszą jaką będzie w stanie mu zapewnić. Opiekun zobowiązuje się w szczególności:
- zapewnić zwierzęciu odpowiednie wyżywienie, czystą wodę,
- zapewnić zwierzęciu warunki do zdrowego życia,
- zadbać o higienę psa,
- zapewnić wystarczającą ilość spacerów i wybiegu (nie wypuszczać Psa w miejscach otwartych bez dozoru),
- nie poddawać Psa eksperymentom medycznym lub jakimkolwiek innym,
- nie rozmnażać adoptowanego zwierzęcia jeśli nie zostało wykastrowane/wysterylizowane przed adopcją,
- zapewnić zwierzęciu opiekę weterynaryjną, w razie choroby powiadomić o tym Fundację i leczyć go z należytą troską, robić regularne szczepienia ochronne, odrobaczanie oraz badania kontrolne zgodnie z zaleceniem lekarza weterynarii.
2. Opiekun przyjmuje do wiadomości, że w razie złego traktowania zwierzęcia grozi mu odpowiedzialność karna na podstawie Ustawy z dnia 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt.

§3
1. Opiekun zobowiązuje się:
- zadbać o bezpieczeństwo Psa włączając w to właściwe zabezpieczenie miejsca i terenu na którym przebywa, chronić Psa przed ucieczką, kradzieżą, pogryzieniem (jeśli Pies ucieknie, zostanie skradziony, pogryziony, Opiekun zobowiązuje się powiadomić Fundację natychmiast, nie później niż w ciągu 12 godzin po wydarzeniu, musi niezwłocznie powiadomić: schronisko dla zwierząt właściwe dla danej gminy, straż miejską, policję oraz dostarczyć wszelkich możliwych informacji mogących mieć znaczenie dla prowadzonych poszukiwań, jak też podjąć wszelkie możliwe kroki zmierzające do odnalezienia, uratowania Psa),
- zaopatrzyć zwierzę w obrożę/szelki, smycz, adresówkę z adresem i numerem telefonu Opiekuna,
- nie trzymać Psa na łańcuchu, ani w kojcu na dworze,
- unikać sytuacji, w których pies może pogryźć się z innym psem lub ugryźć człowieka (Opiekun jest świadom, że od chwili wejścia w posiadanie Psa ponosi pełną odpowiedzialność za jego zachowanie i czyny).
2. Opiekun zobowiązuje się, że:
- nie sprzeda psa, nie pozbędzie się go,
- nie przekaże osobom trzecim bez zgody i akceptacji Fundacji (osoba pretendująca do miana nowego Opiekuna zobowiązana jest do wysłania ankiety przedadopcyjnej, przejścia wizyty przedadopcyjnej), Fundacja zobowiązuje się do weryfikacji kandydata w ciągu 21 (dwudziestu jeden) dni od czasu wpłynięcia ankiety przedadopcyjnej oraz podjęcia decyzji adopcyjnej w ciągu 7 (siedmiu) dni od przeprowadzenia wizyty,
- pod żadnym względem nie porzuci psa ani nie odda go do schroniska.
3. Opiekun zobowiązuje się do spełnienia obowiązków wynikających z praw miejscowych (winien opłacać podatek za psa jeśli jest on obowiązkowy, szczepić raz w roku przeciwko wściekliźnie, posiadać aktualną książeczkę zdrowia psa, nie wypuszczać Psa bez smyczy w miejscach do tego nieprzeznaczonych).
4. Opiekun zobowiązuje się wypełniać wszystkie warunki niniejszej umowy.

§4
1. Opiekun oświadcza, że adoptowane zwierzę będzie przebywać pod adresem: …............................................................................................................................................................
2. Opiekun zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia Fundacji „Załoga Bulldoga” w terminie do 7 (siedmiu) dni o zmianie adresu pobytu zwierzęcia. Nie dotyczy to okazjonalnych i krótkich wyjazdów).

§5
1. Wszelkie koszty związane z opieką nad zwierzęciem adoptowanym, a w szczególności koszty badań i szczepień weterynaryjnych, koszty diagnozowania i leczenia psa, zakupu karmy i przedmiotów osobistych zwierzęcia ponosi od momentu podpisania umowy adopcyjnej Opiekun.
2. Opiekun oświadcza, że znany jest mu stan zdrowotny i psychiczny adoptowanego zwierzęcia na dzień podpisania niniejszej umowy i nie będzie w związku z nim zgłaszać żadnych roszczeń w stosunku do Fundacji. Fundacja oświadcza, że nie zataiła żadnych informacji o stanie zdrowotnym psa, wszystkie wiadomości, które posiada przekazała Opiekunowi.

§6
Transportu adoptowanego zwierzęcia, z miejsca odbioru psa wskazanego przez Fundację do miejsca określonego określonego w §4 dokonuje Opiekun na swój koszt.

§7
1. Jeśli zwierzę nie zostało wcześniej wysterylizowane/wykastrowane, Opiekun musi zlecić wykonanie tego zabiegu lekarzowi weterynarii w terminie do ....................................................................... oraz zobowiązuje się przysłać na adres Fundacji „Załoga Bulldoga” w terminie 7 (siedmiu) dni od w/w terminu zaświadczenie wydane przez lekarza weterynarii o przeprowadzonym zabiegu. W przypadku przeciwwskazań zdrowotnych do zabiegu sterylizacji/kastracji Opiekun zobowiązuje się do zastosowania innych metod antykoncepcji u Psa i nie rozmnażania Psa oraz przekazania stosownej dokumentacji od weterynarza. Koszty sterylizacji/kastracji po podpisaniu umowy ponosi Opiekun.
2. Do momentu dostarczenia zaświadczenia, o którym mowa w pkt. 1 w §7 niniejszej Umowy i upływie 1 (jednego) miesiąca Pies stanowi własność Fundacji, a opieka, odpowiedzialność, koszty utrzymania spoczywają na Opiekunie. Po tym czasie Opiekun zobowiązany jest do zgłoszenia, w formie pisemnej drogą mailową (mail: fundacja@zalogabulldoga.org), prośby o zmianę danych w bazie Safe Animal, z danych Fundacji na dane Opiekuna. Zmiany dokona Fundacja w ciągu 7 (siedmiu) dni od przyjęcia stosownego zgłoszenia.
3. Niewykonanie zabiegu sterylizacji/kastracji w wyznaczonym terminie bez przedstawienia Fundacji zaświadczenia o przeciwwskazaniach zdrowotnych traktowane będzie jako rażące naruszenie niniejszej umowy i skutkować będzie nałożeniem na Opiekuna kary pieniężnej w kwocie 1000 zł (jeden tysiąc złotych) płatnej na konto Fundacji „Załoga Bulldoga”, która zostanie przekazana na rzecz Fundacji „Załoga Bulldoga” w terminie 7 (siedmiu) dni od otrzymania pierwszego wezwania do zapłaty od Fundacji.
4. W przypadku nieopłacenia kary, Fundacja „Załoga Bulldoga” wystąpi na drogę sądową.
5. W przypadku adopcji Psa po sterylizacji/kastracji, Pies staje się własnością Opiekuna po 2 (dwóch) miesiącach od podpisania Umowy adopcyjnej. Po tym czasie Opiekun zobowiązany jest do zgłoszenia, w formie pisemnej drogą mailową (mail: fundacja@zalogabulldoga.org), prośby o zmianę danych w bazie Safe Animal z danych Fundacji na dane Opiekuna. Zmiany dokona Fundacja w ciągu 7 (siedmiu) dni od przyjęcia stosownego zgłoszenia.

§8
1. Fundacja ma prawo do wizyt kontrolnych zapowiedzianych i niezapowiedzianych w miejscu pobytu Psa, w czasie przeprowadzania kontroli Opiekun zobowiązany jest pokazać Psa, książeczkę zdrowia oraz aktualne szczepienia. Fundacja zastrzega sobie prawo do wizyt również w nowym miejscu pobytu zwierzęcia.
2. Opiekun psa zobowiązuje się do umożliwienia przeprowadzenia takiej wizyty.
3. W razie stwierdzenia, że zwierzę nie ma zapewnionych odpowiednich warunków bytowania1, a Opiekun rażąco narusza postanowienia niniejszej umowy, Członek Zarządu Fundacji lub osoba przez niego wyznaczona, ma prawo odebrać psa Opiekunowi. Opiekun zobowiązuje się w takim przypadku bezzwłocznie wydać zwierzę.
4. Stwierdzenie i ocena warunków utrzymania zwierzęcia2 przysługuje wyłącznie Członkowi Zarządu Fundacji lub osobie przez niego wyznaczonej.

§9
1. Jeżeli z jakichś względów, zmiany warunków życiowych, niemożności dalszej opieki nad Psem Opiekun nie będzie mógł zatrzymać zwierzęcia, zobowiązuje się zawiadomić Fundację „Załoga Bulldoga” niezwłocznie od wystąpienia danych okoliczności.
2. Opiekun podejmując decyzję o adopcji oświadcza, że zdaje sobie sprawę, iż zwierzę nie jest rzeczą, którą można zwrócić, jeśli nie spełni oczekiwań.
3. W przypadku zwrotu Psa przez Opiekuna, Opiekun zobowiązany jest dokonać transportu (od i do) Psa na własny koszt do dowolnie wskazanego miejsca przez Fundację na terenie kraju w terminie ustalonym przez obie strony i ponieść koszty utrzymania Psa do chwili znalezienia nowego domu.
4. W przypadku natychmiastowej konieczności oddania psa Opiekun zobowiązuje się do pokrycia kosztów przebywania zwierzęcia w domu tymczasowym oraz kosztów transportu Psa (od i do) do domu tymczasowego.
5. Warunki w jakich odbywa się transport psa muszą odpowiadać powszechnie obowiązującym przepisom prawa i warunkom bezpieczeństwa określonym w ustawie o ochronie zwierząt.

§10
1. Opiekun zobowiązuje się do prowadzenia wątku Psa na forum Fundacji pod adresem http://www.forum.zalogabulldoga.org, i przekazywania w nim informacji na temat zdrowia, zachowania, zabiegów weterynaryjnych i zdjęć adoptowanego psa minimum raz na 2 miesiące bez wezwania. Opiekun zobowiązuje się robić to do momentu śmierci psa lub rozwiązania umowy adopcyjnej.
2. Jeżeli Fundacja trzykrotnie, w odstępach 3 (trzech) dni, wezwie Opiekuna do przekazania informacji i zdjęć, a Opiekun nie spełni prośby, zostanie na niego nałożona kara w wysokości 1000 zł (jeden tysiąc złotych), płatnej na konto Fundacji „Załoga Bulldoga”, która zostanie przekazana na rzecz Fundacji „Załoga Bulldoga”, w terminie 7 (siedmiu) dni od otrzymania pierwszego wezwania do zapłaty od Fundacji.
3. W przypadku nieopłacenia kary, Fundacja „Załoga Bulldoga” wystąpi na drogę sądową.

§11
1.Jeżeli zaistniałyby jakiekolwiek przyczyny uzasadniające uśpienie Psa, Opiekun może to uczynić wyłącznie po uzyskaniu zgody od członka Zarządu Fundacji, drogą telefoniczną, bądź drogą elektroniczną (mail: fundacja@zalogabulldoga.org), Fundacja udzieli odpowiedzi niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 24 godzin. Po czym Opiekun przedłoży zarządowi Fundacji w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia uśpienia Psa, zaświadczenie od lekarza weterynarii o wykonanym zabiegu.
2. W wyniku ciężkiej choroby, naturalnej śmierci lub śmierci w wyniku wypadku Psa, Opiekun zobowiązany jest do:
- poinformowania Fundacji o zaistniałym fakcie i przedstawienia szczegółów w terminie do 5 (pięciu) dni,
- przedstawienia zaświadczeń o przeprowadzeniu eutanazji i dokumentacji weterynaryjnej związanej z leczeniem Psa oraz dokumentów z utylizacji w terminie 5 (pięciu) dni.

§12
1. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z warunków Umowy Adopcyjnej przez Opiekuna, Pies przechodzi z powrotem na własność Fundacji bez dodatkowych oświadczeń woli. Opiekun zobowiązuje się do bezzwłocznego wydania psa.
2. Strony ustalają karę za niedotrzymanie warunków umowy na kwotę 1000 zł (jeden tysiąc złotych), płatnej na konto Fundacji „Załoga Bulldoga”, która zostanie przekazana na rzecz Fundacji „Załoga Bulldoga”, płatną w terminie 7 (siedmiu) dni od otrzymania pierwszego wezwanie do zapłaty od Fundacji.
3. W przypadku nieopłacenia kary Fundacja „Załoga Bulldoga” wystąpi na drogę sądową.
4. Fundacja ma prawo wystąpić o zwrot poniesionych kosztów niezależnie od kary umownej. Przez poniesione koszty należy rozumieć zwrot kosztów utrzymania Psa, diagnostyki oraz opieki weterynaryjnej, a także ewentualnych usług behawiorysty.

§13
Osoby działające w imieniu Fundacji legitymują się pisemnym pełnomocnictwom od Zarządu Fundacji.

§14
Opiekun oświadcza, że nie był karany przeciwko czynom wskazanym w ustawie o ochronie zwierząt.

§15
1. Administratorem danych osobowych Opiekuna jest Fundacją „Załoga Bulldoga” z siedzibą w Łodzi przy ul. Bolesława Chrobrego 12, 91-464 Łódź, nr KRS: 0000526212, NIP: 7262655177.
2. Opiekun oświadcza iż otrzymał klauzulę informacyjną zawierającą informacje, o których mowa w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE2. (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1), stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
3. Opiekun wyraża zgodę na publikację (na stronach internetowych oraz w środkach masowego przekazu) ogólnych informacji i zdjęć mających związek z adoptowanym zwierzęciem.

§16
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§17
Ewentualne spory poddaje się rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu dla miejsca siedziby Fundacji.

§18
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.




…………………………………………………………………. ……………………………………………………………
(podpis Prezesa Zarządu Fundacji) (podpis Opiekuna)




Załącznik:

- Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.




Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej także: RODO, informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacją „Załoga Bulldoga” z siedzibą w Łodzi przy ul. Bolesława Chrobrego 12, 91-464 Łódź, nr KRS: 0000526212, NIP: 7262655177.
2. Możesz skontaktować się z nami przesyłając korespondencję na adres wskazany powyżej lub kontaktując się z nami telefonicznie pod nr: 794 444 901 lub mailowo pod adresem: fundacja@zalogabulldoga.org
3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody w zakresie w jakim zgoda została udzielona (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit a) RODO), w celu zawarcia oraz prawidłowego wykonania obowiązków wynikających z umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b) RODO), jak również w celu wykonywania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych tj. podpisywania umów, wystawiania faktur oraz dokumentów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f), czyli w oparciu o usprawiedliwiony interes Administratora pozwalający m. in. na dochodzenie ewentualnych roszczeń z umów.
4. Okres przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych zależy od celu, w jakim zostały zebrane oraz od brzmienia obowiązujących przepisów prawa. Przetwarzamy dane związane z:
- zawarciem i wykonaniem umowy – przez czas niezbędny do prawidłowego wykonania umowy, a następnie do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń;
- wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie – do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody;
- dochodzenia lub obroną roszczeń, zwłaszcza w przypadku sporu sądowego – przez czas do prawomocnego zakończenia postępowania i upływu terminów przedawnienia, określonych przepisami prawa.
5. Podanie wymaganych danych osobowych w celu zawarcia oraz prawidłowego wykonania obowiązków wynikających z umowy jest warunkiem nawiązania współpracy w zakresie usług oferowanych przez Administratora, dlatego też nie podanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować niemożliwością podjęcia współpracy z Administratorem.
6. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W celu ułatwienia skorzystania z przysługujących uprawnień zachęcamy do kontaktu z nami w sposób opisany w pkt. 2.
7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie udzielonej zgody, w każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana/Pani zgody przed jej wycofaniem.
8. Przetwarzając Pani/Pana dane osobowe Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w każdym przypadku podejmuje decyzję przy udziale upoważnionych pracowników. Administrator nie wykorzystuje danych osobowych do profilowania.
9. Administrator, z wyjątkiem przypadków określonych w odpowiednich przepisach prawa, nie będzie udostępniać Pani/Pana danych osobowych osobom trzecim, jednakże w związku z wykonaniem umowy, możemy przekazywać Pani/Pana dane osobowe naszym partnerom - podwykonawcom. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.
10. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

_________________
Kasia, Łukasz i Frida :)

https://www.facebook.com/Frida-Kr%C3%B3 ... ne/?ref=hl


Góra
Offline Zobacz profil  
Cytuj  
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 1 ] 

Strefa czasowa: UTC + 1 [ DST ]


Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 pasażer


Nie możesz rozpoczynać nowych wątków
Nie możesz odpowiadać w wątkach
Nie możesz edytować swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz dodawać załączników

Szukaj:
Skocz do:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Theme created StylerBB.net
Przyjazne użytkownikom polskie wsparcie phpBB3 - phpBB3.PL