Teraz jest N lut 25, 2024 4:02 am


Strefa czasowa: UTC + 1 [ DST ]
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 1 ] 
Autor Wiadomość
PostNapisane: Pn gru 11, 2017 6:25 pm 
Avatar użytkownika


Dom stały (2 psy) Transport


Dołączył(a): So wrz 27, 2014 5:45 pm
Posty: 1955
STATUT FUNDACJI „ZAŁOGA BULLDOGA”
(tekst jednolity z dnia 25 czerwca 2017 r.)

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

§ 1
Fundacja pod nazwą „Załoga Bulldoga”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona została przez Ewę Owczarek, zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej notariusz Andrzej Gruszka w dniu 19 września 2014 r.

§ 2
1. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. (z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.
2. Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3
1. Siedzibą Fundacji jest miasto Łódź.
2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
5. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek i związków organizacji pozarządowych.

§ 4
Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw rolnictwa.

§ 5
Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji oraz znaku graficznego.

§ 6
Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.

Rozdział 2. Cele i formy działania Fundacji

§ 7
Celem Fundacji jest działalność na rzecz dobra publicznego w zakresie zapewnienia ochrony zwierząt realizowana szczególnie poprzez działania prowadzące do ich humanitarnego traktowania, działania z zakresu edukacji społeczeństwa dotyczącej przestrzegania praw zwierząt, prowadzenie adopcji psów pozbawionych domu, przeciwdziałanie rozmnażaniu psów nieposiadających uprawnień hodowlanych, niesienie bezpośredniej pomocy zwierzętom w potrzebie (przede wszystkim psom rasowym i w typie rasy: buldog francuski, buldog angielski i mops).

§ 8
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. opiekę zdrowotną, leczenie oraz sterylizację i kastrację psów porzuconych i potrzebujących pomocy, w szczególności psów rasowych i w typie rasy: buldog francuski, buldog angielski i mops,
2. działalność adopcyjną dotyczącą porzuconych, bezdomnych i niechcianych psów rasowych i w typie rasy: buldog francuski, buldog angielski i mops, na zasadach określonych w odrębnych dokumentach Fundacji,
3. organizowanie akcji propagandowych i edukacyjnych zmierzających do kształtowania i rozpowszechniania postaw przyjaznych zwierzętom, powszechna edukacja ekologiczna, szczególnie ukierunkowana na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt. Zwalczanie przejawów niehumanitarnego traktowania zwierząt, w tym w szczególności psów rasowych i w typie rasy: buldog francuski, buldog angielski i mops,
4. promocję idei domów tymczasowych, sprawujących opiekę nad psami w okresie przedadopcyjnym,
5. organizowanie kampanii informacyjnych w środkach masowego przekazu kształtujących humanitarną postawę wobec zwierząt i właściwe ich traktowanie, a także kampanii piętnujących działalność pseudohodowli i innych przejawów okrucieństwa wobec zwierząt,
6. interwencje w miejscach chowu lub hodowli zwierząt, w przypadku niehumanitarnego ich traktowania, realizowane za pomocą różnorodnych metod w granicach obowiązującego prawa,
7. współpracę z lecznicami i służbami weterynaryjnymi na rzecz właściwego traktowania zwierząt, w tym w szczególności psów rasowych i w typie rasy: buldog francuski, buldog angielski i mops,
8. wsparcie poszukiwania psów zaginionych,
9. prowadzenie strony internetowej, sklepu internetowego, bloga, fanpage'a oraz forum internetowego skupiającego wolontariuszy i sympatyków Fundacji,
10. współpraca z właściwymi służbami i instytucjami w zakresie ujawniania i ścigania wykroczeń i przestępstw przeciwko zwierzętom,
11. współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi o zbieżnych celach statutowych,
12. inne działania zmierzające do realizacji statutowych celów określonych w § 7 niniejszego statutu.

§ 9
Dla realizacji swoich celów Fundacja prowadzi nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego, przy czym każdy z rodzajów działalności wymienionej w § 8 prowadzony jest jako działalność odpłatna i nieodpłatna.

§ 10
Dla osiągnięcia swoich celów określonych w § 7 i § 8. niniejszego Statutu Fundacja współpracuje z instytucjami państwowymi, samorządowymi oraz tymi organizacjami pozarządowymi, których celem jest niesienie pomocy zwierzętom bezdomnym i pokrzywdzonym, w szczególności z Policją, strażami miejskimi i gminnymi, lokalnymi inspekcjami weterynaryjnymi oraz organizacjami społecznymi, których działalność zgodna jest z celami statutowymi Fundacji.

§ 11
Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych, których działalność zmierza do realizacji celów statutowych Fundacji z zastrzeżeniem §13 ust. 6 niniejszego Statutu.

Rozdział 3. Majątek i dochody Fundacji

§ 12
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 1 000 zł (jeden tysiąc złotych), przyznany w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji oraz inne składniki majątkowe nabyte w trakcie działalności Fundacji.

§ 13
1. Dochody Fundacji mogą pochodzić z:
a) darowizn krajowych i zagranicznych, spadków i zapisów;
b) dotacji, subwencji oraz grantów osób prawnych;
c) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
d) odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych;
e) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego;
f) odsetek bankowych;
g) dochodów z działalności gospodarczej;
h) innych źródeł.
2. Wszystkie dochody uzyskiwane przez Fundację mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację celów statutowych Fundacji.
3. Majątek Fundacji jest lokowany na lokatach i rachunkach bankowych, w obligacjach, akcjach i udziałach, w nieruchomościach oraz w ruchomościach, stanowiących w rozumieniu obowiązujących przepisów środki trwałe.
4. Fundacja może tworzyć fundusze, w tym fundusze celowe.
5. Z dochodów określonych w § 13 Fundacja może tworzyć szczególne fundusze celowe nazwane imieniem osób, które przekazały Fundacji środki w ramach spadku lub zapisu na których zgromadzone są środki od wyżej wymienionych osób z wyżej wymienionych tytułów.
6. Zabronione jest dokonywanie przez Fundację następujących czynności:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz osób ich bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział 4. Działalność gospodarcza Fundacji

§ 14
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.
2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, w szczególności w zakresie:
 chów i hodowla pozostałych zwierząt (01.49.Z)
 produkcja gotowych wyrobów tekstylnych (13.92.Z)
 produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży (14.19.Z)
 produkcja pozostałej odzieży dzianej (14.39.Z)
 produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich (15.12.Z)
 produkcja artykułów piśmiennych (17.23.Z)
 produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury (17.29.Z)
 drukowanie gazet (18.11.Z)
 pozostałe drukowanie (18.12.Z)
 działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku (18.13.Z)
 introligatorstwo i podobne usługi (18.14.Z)
 reprodukcja zapisanych nośników informacji (18.20.Z)
 produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (22.29.Z)
 produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych (32.13.Z)
 produkcja gier i zabawek (32.40.Z)
 produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (32.99.Z)
 pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (47.19.Z)
 sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (47.91.Z)
 pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z)
 wydawanie książek (58.11.Z)
 wydawanie gazet (58.13.Z)
 wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z)
 pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z)
 działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (59.11.Z)
 działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (59.12.Z)
 działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (59.13.Z)
 działalność fotograficzna (74.20.Z)
 działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z)
 działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (94.99.Z)
3. Działalność gospodarcza Fundacji może być również realizowana przez uczestnictwo w spółkach prawa cywilnego i handlowego, w tym spółkach z udziałem podmiotów zagranicznych – na zasadach określonych w stosownych przepisach.
4. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
5. Dochody uzyskiwane z działalności gospodarczej Fundacji przeznaczone są na realizację celów statutowych oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji.

Rozdział 5. Władze Fundacji

§ 15
1. Władzami Fundacji są:
a) Rada Fundacji;
b) Zarząd Fundacji.
2. Członkowie Rady Fundacji i Zarządu Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tych organów, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.

§ 16
1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z trzech do pięciu członków. Członków pierwszego składu Rady powołuje na czas nieznaczony Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
3. Członkostwo w Radzie ustaje na skutek:
a) złożenia pisemnej rezygnacji,
b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c) śmierci członka Rady.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji.
5. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
6. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.
7. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
8. Uchwały Rady Fundacji podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy jej członków.

§ 17
1. Władzą wykonawczą Fundacji jest Zarząd.
2. Zarząd składa się z trzech do dziewięciu członków. Członków pierwszego składu Zarządu powołuje na czas nieznaczony Fundator. Następnych członków Zarządu na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Zarządu, powołuje swą decyzją Zarząd.
3. Fundator może zostać członkiem Zarządu.
4. Fundator powołuje pierwszego Prezesa Zarządu i jego zastępcę spośród członków Zarządu na czas nieoznaczony. Prezes Zarządu jest jednocześnie Prezesem Fundacji. Wyboru kolejnego Prezesa Zarządu i jego zastępcy dokonuje swą decyzją Zarząd.
5. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a) złożenia pisemnej rezygnacji,
b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c) śmierci członka Zarządu.
6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Zarządu i przez to pozbawienie go członkostwa w Zarządzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Zarządu Fundacji.

§ 18
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach Fundacji, do jego kompetencji należy:
a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
b) realizacja celów statutowych,
c) sporządzanie planów pracy i budżetu,
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
e) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
f) zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
g) podejmowanie decyzji finansowych dotyczących Fundacji,
h) zarządzanie działalnością gospodarczą Fundacji, samodzielnie albo poprzez kierowników zakładów, których powoła,
i) przyjmowanie darowizn, zapisów i spadków,
j) podejmowanie decyzji o przyznawaniu medali, odznaczeń i nagród, o których mowa w § 6 statutu Fundacji,
k) dokonywanie zmian w statucie Fundacji nie naruszających jej podstawowych celów.
3. Zarząd co roku zobowiązany jest sporządzać roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

§ 19
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na rok.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie i miejscu posiedzenia pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym lub w inny skuteczny sposób, na co najmniej 7 dni przed planowanym spotkaniem.
3. O posiedzeniu Zarządu muszą być powiadomieni wszyscy jego członkowie.
4. Uchwały Zarządu Fundacji podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy jego członków, jeżeli inne przepisy statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równej liczby głosów decydujący jest głos Prezesa.

§ 20
1. Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów, które nie rodzą obowiązków majątkowych na kwotę wyższą niż pięć tysięcy złotych, wymagany jest podpis jednego z członków Zarządu.
2. Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów, które rodzą obowiązki majątkowe na kwotę wyższą niż pięć tysięcy złotych, wymagane są podpisy dwóch z członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa lub jego Zastępcy.

Rozdział 6. Zmiany w statucie i likwidacja Fundacji

§ 21
1. Zmiany w statucie Fundacji dokonywane są na podstawie uchwały Zarządu podjętej bezwzględną większością głosów przy obecności wszystkich członków Zarządu.
2. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
3. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Fundator.
4. Fundator wyznacza likwidatora Fundacji i decyduje o przeznaczeniu środków finansowych i majątku pozostałego po likwidacji Fundacji.

Rozdział 7. Postanowienia końcowe

§ 22
1. Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją o podobnych celach.
2. Decyzje o połączeniu podejmuje Fundator z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Fundacji.
3. Połączenie z inną Fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mogłyby ulec istotnej zmianie cele Fundacji.
4. Statutowe prawa Fundatora, do decydowania o sprawach Fundacji wraz ze śmiercią Fundatora zostaną przejęte przez jego spadkobierców.


Góra
Offline Zobacz profil  
Cytuj  
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 1 ] 

Strefa czasowa: UTC + 1 [ DST ]


Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 pasażer


Nie możesz rozpoczynać nowych wątków
Nie możesz odpowiadać w wątkach
Nie możesz edytować swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz dodawać załączników

Szukaj:
Skocz do:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Theme created StylerBB.net
Przyjazne użytkownikom polskie wsparcie phpBB3 - phpBB3.PL